Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 2002 (jaargang 43) » No. 2 » pagina 67

Overspel, een grouwzame zonde in Schellinkhout anno 1759 (1/3)

In het doopregister van de hervormde kerk te Schellinkhout is de volgende aantekening te vinden:
7 jan. 1759 "een kind in overspel geteelt, de naam Geertje, ten doop gehouden door de moeder, genaamt Aaf Kornelisz komende van Wijdenes, zijnde een getrouwde vrouw, wier man op zee naar OostIndie was; bovengenoemde vrouw woonde bij Klaas Pietersz Dekker, weduwnaar, voor meijdt; welke Klaas Pietersz Dekker voor de kerkenraat beleden heeft de vader van 't onegte kind te zijn; welke zijnde litmaat, terstond is gecensureert. De moeder met het kind ten doop komende, is voor 't lezen van 't doopformulier openlijk en zeer ernstig bestraft."
In het lidmatenregister werd genoteerd:
11 jan 1759 "In de volle kerkenraat des namiddags in de kerk vergadert alwaar op voorgaande citatie is verschenen Klaas Pietersz Dekker, litmaat der gemeente, aan welken is afgevraagt of hij, gelijk ons ter oren gekomen was, vader was van dat kint, 't welek zijne meijdt, bij hem wonende, aan zijn huis had ter waerelt gebragt, waarop hij zulx onbewimpelt en zondelijk heeft verklaart, dat hij van dat kint vader was; daarop is hem zijne verfoeielijke ongeregtigheit, niet sonder ontroering van den spreker, voorgehouden, en wel in die verzwarende omstandigheit, dat zijne meijdt, met name Aafje Kornelis..., een getrouwd vrouw zijnde, wiens man op de vaart was (schoon naar haar voorgeven haar verlaten hebbende), die zonde door hem bedreven zeer grouwzaam was en hij dus onder de Kerkelijke censure moest gebragt worden. Gelijk hij metterdaad gecensureert is, zodat hem het gebruik der bontzegelen is ontzegt tot zolange dat hij metterdaat betone een waar berouw en afkeer te hebben over en van zulk een grouwelijk bedrijf; welke censuur door hem is aangenomen."

Klaas Dekker werd dus voortaan geweerd van het Heilig Avondmaal terwijl zijn meid Aafje bij de doop van het kind voor het front van alle kerkgangers spitsroeden moest lopen en de mantel kreeg uitgeveegd.

Maar in de loop van dat jaar is er zeker nader bericht over de man van Aafje binnen gekomen, want het trouwboek van de kerk meldt aan het eind van het jaar:
9 dec. 1759 "is getrouwt Klaas Pietersz Dekker, weduwnaar met Aafje Kornelisz, weduwe, beide te Schellinkhout. Dit huwelijk heeft zijn voortgang gehadt, omdat de eerste man van Aafje Kornelisz reets op de rijs naar Oostindien gestorven was voordat gemelde Aafje bij Klaas Dekker is komen wonen, en dus eer zij met elkander vleesselijke gemeenschap hadden gepleegd; daar anders overspelers met elkanderen noit kunne trouwen volgens verbodt van den staat."

Volgende pagina »


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap