Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1997

Jaarverslag 1997

De Stichting 'Westfriese Families' is in 1997 weer in rustiger vaarwater terechtgekomen. In februari traden Piet Boon en Ed Dekker aan in hun nieuwe bestuursfunctie van respectievelijk voorzitter en secretaris. Door deze twee benoemingen zijn de opengevallen plaatsen opgevuld die waren ontstaan door het overlijden van Bert Wit en Maarten Haas, onze voorzitter/secretaris en penningmeester/materiaalbeheerder.
Bestuurslid C. Stapel nam vlak voor de zomer afscheid. De heer Stapel heeft zich vanaf 1969, bijna dertig jaar, ingezet voor Westfriese Families. Jarenlang was hij redacteur van ons tijdschrift. Het ledental liet wederom een lichte teruggang zien. Het daalde van 899 naar 879 personen. Het aantal nieuwe leden bedroeg dertig, er waren vijftig bedankjes. Daarvan was vijftien maal overlijden de reden van de opzegging. Ook in 1997 is er geen nieuw deel in de serie Westfriese Geslachten verschenen, ofschoon we op dit punt zeker niet hebben stilgezeten. Er blijft onverminderd vraag naar vrijwel alle uitgegeven delen in deze reeks. Vooral op beurzen verkopen we vaak redelijk goed.

We waren dit jaar op drie markten present, in september en oktober. Dat betroffen de historische markt in de Grote Kerk te Alkmaar van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, de jubileumdag in Zaandam van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlands Genealogische Vereniging en de jaarlijkse stamboomdag in Wijdenes van de historische vereniging Suyder Cogge.

In het voorjaar presenteerden we ons via de radio. Twee bestuursleden waren gast in het programma 'Zegge en skroive' dat Radio Westfriesland in samenwerking met het Westfries Genootschap periodiek uitzendt. De viering van het 75-jarig bestaan van het genootschap werpt zijn schaduwen vooruit. In het verslagjaar troffen wij de eerste voorbereidingen om in het jubileumjaar 1999 een speciaal nummer van ons tijdschrift uit te geven met genealogische informatie over de oprichters van 'onze moeder'.

Het paradepaardje van Westfriese Families - ons kwartaalblad - eindigde na vier uitgaven wederom op 144 pagina's. Hoofdredacteur Jan Joosten nam in aflevering 1 van de 38e jaargang - over twee jaar hebben wij dus ook een jubileum - de kwartierstaat op van Bert Wit. In drie afleveringen werden veertien generaties van het geslacht Sevenhuysen uitgebreid belicht. Voorts was er aandacht voor onder meer de familie Fok (een doopsgezinde familie van Wieringen), een Westfriese familie Kieft, alsmede Kaagman, een rooms-katholieke familie uit Grootebroek. De families Hilles, De Geus en Tol werden geschetst als drie verwante korenmolenaars-geslachten uit Sint Maarten, de Zijpe en Warmenhuizen.

Onze - voor iedereen te raadplegen - bibliotheek werd verrijkt met een flink aantal genealogische uitgaven, zoals over de families Rotgans, Van der Lee, Ham, Vijn/Fijn, Holsmuller, Blaauboer, Spaander, Sijm, Kok en Koning/Louwen.

Tot slot zij vermeld dat de Stichting Westfriese Families ook in 1997 veelvuldig is benaderd met vragen van zeer uiteenlopende genealogische aard. En dat we - dank zij de gemeente Enkhuizen - op internet zijn te vinden.

Ed Dekker, secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap