Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1989

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1989

Voor de Stichting 'Westfriese Families' was 1989 een zeer actief en een zeer bijzonder jaar. Namelijk een jubileumjaar. Het zevende lustrum is gevierd. Het jaar begon met de uitgave van het geslacht 'Speets' in de serie Westfriese Geslachten. Dank zij het vele speurwerk van mevr. Messchaert-Heering bleken er veel meer Speetsen te zijn dan aanvankelijk was gedacht. De uitgave werd als het ware afgerond met een tentoonstelling van Speets-schilderstukken in het Westfries Museum te Hoorn. Een tentoonstelling, met financiële hulp van onze Stichting ingericht, die veel bezoekers trok. Nog tijdens deze expositie hield de familie Speets een goed bezochte reünie in 'Het Park' te Hoorn, waaraan mevr. Messchaert haar medewerking óók verleende. Samen met ons bestuurslid P. A. Boon, die eveneens zijn medewerking gaf aan de voorbereiding en organisatie van de tentoonstelling.
De Westfriezendag werd benut om t.g.v. het 65-jarige bestaan van het genootschap en het 35-jarige bestaan van 'Westfriese Families' honderd bouwsteentjes voor ONS Gildehuis, ter waarde van ƒ 500,-- aan te bieden. Onze penningmeester M. A. Haas werd tot zijn grote verrassing tot lid van verdienste van het genootschap benoemd.
In het najaar meldde de heer A. Brak uit Schagen zich bij ons. Hij had de genealogie Brak voltooid en zag deze graag uitgegeven in de serie Westfriese Geslachten. Hoewel de oplage onder de door ons gestelde norm lag was het bestuur van oordeel ook een kleine Westfriese familie deze gelegenheid te moeten geven. De uitgave zou 'iets mogen kosten'. De samensteller verleende eveneens extra financiële medewerking. Deze 28e uitgave in de serie kreeg een 'nieuw jasje', waarvan het ontwerp werd gemaakt door ons bestuurslid Gutker de Geus. Een ontwerp, dat zich uitstekend leent om d.m.v. foto's of tekeningen een meer persoonlijk aanzien aan deze reeks te geven.
Veel aandacht werd in 1989 in ons blad Westfriese Families besteed aan de afgelopen 35 jaar. Bij het laatste nummer in 1989 werd zelfs een extra bijlage geleverd - een index - hetgeen door onze abonnees zeer op prijs is gesteld. Alweer kon de contributie op ƒ 15,- gehandhaafd blijven. Het ledental schommelt rond de 800, hetgeen tot tevredenheid stemt.
Onze inspanningen om onze begunstigers informatie op velerlei terreinen, de genealogie betreffende, te helpen zal in de komende jaren onverminderd voortgang vinden.

A. J. Wit


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap