Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1984

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1984

Ook voor de Stichting 'Westfriese Families' was 1984 een jubileumjaar: dertig jaar bevordert de stichting het beoefenen van de genealogie en wel in het byzonder van Westfriese geslachten. Daarnaast verschijnt nu al weer 5 jaar het kwartaalblad 'Westfriese Families': uitgegroeid van een klein gestencild blaadje tot een fraai uitgevoerd blad, waarop wij - terecht - zeer trots zijn. Het wordt gelezen tot in Canada en Nieuw Zeeland toe. De in het blad behandelde onderwerpen zijn voor menige lezer een goede steun geweest bij eigen onderzoek. In de serie 'Westfriese Geslachten' zijn tot dusver 24 families gepubliceerd. In 1984 verschenen de families Sietses en de daaruit voortgekomen tak De Vries, samengesteld door Suus Messchaert-Heering en Anne Sietses.
Na jarenlang in ons bestuur intensief te hebben meegeholpen aan de opbouw van de stichting heeft mevr. K. Visser-Molenaar afscheid genomen. Zij was jarenlang secretaresse en penningmeesteresse en hield zich - vooral in de beginjaren - ook bezig met de redactie van ons blad. Onze dankbaarheid voor haar vele werk is tijdens een etentje in 'Het Roode Hert' te Bovenkarspel duidelijk naar voren gekomen.
Twee nieuwe bestuursleden hebben inmiddels hun entree gemaakt: mevr. S. Messchaert-Heering en de heer J. C. Gutker de Geus. Zij zullen zich in de toekomst gaan bezig houden met resp. de redactie en de financiën.
Het ledental is, ondanks enkele bedankjes, gegroeid naar de 660, waarmee we zeer tevreden zijn.
Bij de uitgave van 'Westfriese Geslachten' is de verkoop van de genealogieën van de families Jongejeugd, Noordeloos en Mol onder de maat gebleven. We hebben daarom moeten besluiten deze uitgaven met een korting van 50 procent aan te bieden, teneinde wat ruimte in onze uitgeverij te scheppen. Voorts heeft het bestuur gemeend in de toekomst, bij het aanvaarden van de uitgave van genealogieën, scherpere voorwaarden te moeten stellen. Om te voorkomen dat we met een groot overschot blijven zitten.
Voor het eerst in elf jaren moest het bestuur - zij het met tegenzin - besluiten de contributie wat te verhogen: tot ƒ 15,-. De kosten van het drukken en verzenden van onze uitgaven zijn echter dermate gestegen dat een verder uitstel niet verantwoord zou zijn geweest.

A.J. Wit


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap