Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1976

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1976

Het jaar 1976 was voor de Stichting 'Westfriese Families' (de commissie voor Westfriese genealogie) een goed jaar. Het aantal abonnees op Westfriese Families nam verder toe en bedroeg op 31 december 333. Duidelijk is te merken dat de belangstelling voor de Westfriese genealogie toeneemt en het is voor de redaktie dan ook niet zo moeilijk om de driemaandelijkse uitgave 'Westfriese Families' te laten verschijnen; waarbij ernaar wordt gestreefd de inhoud zo aantrekkelijk en gevariëerd mogelijk te houden.
Een vraag of er belangstelling bestond voor een herdruk van de eerste zeven jaargangen van Westfriese Families leverde zoveel positieve reakties op, dat tot deze heruitgave werd besloten. Daarnaast kwam ook een overzicht van de fam. Paarlberg gereed, dat in de loop van 1977 als deel XIV in de serie Westfriese Geslachten zal verschijnen.
Gezien de steeds grotere financiële bedragen, die er in onze commissie omgaan, werd besloten een stichting in het leven te roepen tot beheer van deze gelden. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de commissie, die verder gewoon als commisie van het Genootschap blijft funktioneren.
In de samenstelling van het dagelijks bestuur kwam helaas een wijziging. Mevr. K. A. Visser-Molenaar, die gedurende vele jaren de funktie van secretaresse-penningmeesteresse heeft vervuld, zag zich genoodzaakt in verband met persoonlijke omstandigheden deze funkties neer te leggen, hoewel zij wel als commissielid werkzaam blijft. Een woord van dank voor het vele werk dat door haar is verricht is hier zeker op zijn plaats. In de vacature is inmiddels voorzien door de benoeming van M. A. Haas tot penningmeester en A. J. Wit tot secretaris; beide benoemingen zijn per 1 januari 1977 ingegaan.

P. A. Boon


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap