Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1973

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1973

De Commissie voor Westfriese Genealogie is aktief sedert 1954. Inmiddels zijn er reeds veertien jaargangen van 'Westfriese Families' verschenen. De start was enigszins traag. Tussen 1954 en 1963 verschenen drie jaargangen (de eerste gestencild, alle overige werden gedrukt), maar daarna kwam er ieder jaar één jaargang van de pers.
Hoewel er drie landelijke organisaties op dit specifieke terrein werkzaam zijn (het min of meer officiële Bureau voor Genealogie en de verenigingen, die 'De Nederlandse Leeuw' en 'Gens Nostra' uitgeven) werd in 1954 de Commissie voor Westfriese Genealogie tòch in het leven geroepen. Omdat naar onze mening tot op dat moment te weinig aandacht aan Westfriese Families werd geschonken.
Wij, amateur-genealogen, konden dit hiaat - naar wij meenden - opvullen, omdat wij dit gebied konden overzien. Dat blijkt juist te zijn geweest. Niet alleen is het gebied van West-Friesland voor ons doel reeds groot genoeg, maar bovendien is het zolang geïsoleerd geweest, dat maar zelden families, afkomstig uit andere streken, zich in dit gebied hebben gevestigd. Omdat onze leden vrijwel allen amateurs zijn willen zij liever iets weten over de geschiedenis en afkomst van families uit eigen omgeving - liefst verwanten van hen - dan van volkomen 'vreemden'.
De eerste jaargang besloeg acht nummers, de tweede vijf, de derde twee dubbel-nummers, de vierde tot en met de tiende drie en de laatste vier jaargangen telden elk vier nummers. Een volledige inhoudsopgave van alle jaargangen ligt bij de secretaresse van de Commissie, mevrouw K. A. Visser-Molenaar, Draafsingel 1 te Hoorn, ter inzage.
Sinds 1962 worden eveneens regelmatig meer uitgebreide familie-overzichten gepubliceerd in de serie 'Westfriese Geslachten'. In deze serie zijn tot nu toe tien families opgenomen. Een dergelijke publicatie bevat de stamboom van de betrokken familie, een korte inleiding en een alfabetische lijst van de aangehuwden, zodat men op een eenvoudige wijze kan zien of de betrokken familie aan de lezer verwant is. In de serie 'Westfriese Geslachten' zijn tot nu toe de volgende nummers verschenen:
Donker (1962) uitverkocht; Saal (1963) ƒ 2,50; Nobel (1964) ƒ 2,50; Van Balen Blanken (1964) ƒ 2,50; Wonder (1966) uitverkocht; Kollis (1966) f 3,75; De Hart (1967) ƒ 5,25; Helder (1969) ƒ 5,25; Breebaart (1970) f 7,50; Singer (1973) ƒ 7,50.
De nog verkrijgbare nummers zijn op een eenvoudige wijze te bestellen: door namelijk het achter het betrokken nummer vermelde bedrag over te maken op postgiro ******, t.n.v. Commissie voor Westfriese Genealogie, Draafsingel 1 te Hoorn. Met vermelding familienaam.

Ir. C. Koeman


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap