Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1970

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1970

Het werk in bovengenoemde commissie ging ook dit jaar, zonder hoogtepunten, doch op even rustige wijze als voorgaande jaren door. Het aantal abonnees was iets groeiende tot 249 aan het einde van het boekjaar.
De samenvoeging van secretariaat en penningmeesterschap werkte efficiënt, het contact met de abonnees werd gemakkelijker.
Er is met enthousiasme gewerkt, in de eerste plaats door de redacteur de heer Ir. Koeman, die onvermoeid blijft doorwroeten in de vele Westfriese Familierelaties, daarbij voor het redigeren van de uitgegeven periodieken op prettige manier ter zijde gestaan door de heren Drs. Bant en Ir. Stapel.
Er verschenen in het afgelopen jaar vier nummers van Westfriese Families, één meer dan voordien. Dit aantal hopen we in de toekomst te kunnen handhaven. Het abonnementsgeld kon nog op het in 1963 vastgestelde bedrag van ƒ 4,- gehandhaafd blijven. Ook voor het jaar 1971 zullen we trachten met dit bedrag rond te komen, hoewel een kleine verhoging van het abonnementsgeld op den duur onvermijdelijk zal zijn.
Regelmatig werden nog boekjes van de reeks 'Westfriese Geslachten', waarin die van de families Saal, Nobel, Van Balen-Blanken, Kollis, de Hart en Helder nog voorradig, aan belangstellenden verkocht.
Steeds meer vragen op genealogisch terrein werden via of door de secretaris beantwoord.
Medewerking uit de kring van lezers en belangstellenden bij het verzamelen van gegevens door de redacteur werd vlot verkregen en dankbaar aanvaard.
De heren Ir. Davidson en Drs. C. Sijp te Den Haag namen beiden een volledig nummer voor hun rekening.
Er kon dit jaar geen uitgave in de serie 'Westfriese Geslachten' verschijnen, hoewel er drie families in bewerking zijn. Wij hopen dat de verhoogde drukkosten geen beletsel zullen zijn, om na het hieraan verbonden tijdrovende werk van afname verzekerd te zijn. In de vacante bestuursplaats, als gevolg van het uittreden van de heer G. Nes, werd door omstandigheden nog niet voorzien.
Verder bleef de samenstelling van de commissie ongewijzigd.

Hem, maart 1971

K. Visser-Molenaar,
secretaresse.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap