Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1967

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese genealogie over 1967

Tot één van de weinige commissies, welke onopvallend voor de buitenstaander werkten, behoorde zeker de 'genealogische commissie'.
Het werk kwam, op het huishoudelijk gedeelte na, praktisch voor rekening van de redacteur en dank zij diens onvermoeide ijver en enthousiasme kon 'Westfriese Families' in meer uitgebreide zin verschijnen. Het blad omvatte 16 pagina's, werd tevens wat ruimer gedrukt en is derhalve makkelijker leesbaar. De inhoud was wederom niet uitsluitend genealogisch, doch omvatte ook historische bijzonderheden en artikelen.
Verheugend was, dat ook van belangstellende lezers goede copie werd ontvangen en geplaatst of door de redacteur daartoe bewerkt. De lezerskring breidde zich opnieuw uit en telde aan het eind van het jaar 195 abonnees.
Op vragen op genealogisch terrein, die ons door lezers werden gesteld, werden zoveel in ons vermogen lag de gewenste inlichtingen verstrekt of aanwijzing voor verder onderzoek gegeven.
In de serie 'Westfriese Geslachten', verscheen dit jaar een bewerking van de familie de Hart, samengesteld door Ir C. M. R. Davidson te 's-Gravenhage. Het was het meest uitgebreide boekje dat tot op heden in deze serie is verschenen en werd verkrijgbaar gesteld tegen de prijs van ƒ 5.- per exemplaar.
De contributie voor 'Westfriese Families' kon nog ongewijzigd op ƒ 4.- per jaar worden aangehouden, dit mede dank zij de gestadige groei van het aantal abonnees. Wij hopen dat deze groei ook in 1968 voortgang mag vinden, hetgeen een stimulans zal betekenen voor de werkzaamheid van de commissieleden.
De samenstelling van de commissie bleef, evenals vorig jaar, ongewijzigd.

Hem

K. A. Visser-Molenaar
secretaresse


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap