Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1964

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1964

Bovengenoemde commissie kan met voldoening terugzien op haar werk in het afgelopen jaar.
Zoals op de bijzonder geslaagde veertigste Westfriezendag tijdens de vergadering werd medegedeeld, was het de bedoeling van de redacteur om in het jaar 1964, behalve de vierde jaargang van Westfriese-Families, ook nog de vijfde jaargang te verzorgen. Dit is inderdaad gelukt, ten koste van veel werk voor onze redacteur ir C. Koeman. Wij hopen nu regelmatig elk kalenderjaar één jaargang te laten uitkomen, voorlopig van drie nummers per jaargang. Op de ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van 'het Genootschap' in het Gezellenhuis te Hoorn ingerichte tentoonstelling van schilderwerken, werd ons een kleine ruimte toegewezen, waarvan wij een dankbaar gebruik hebben gemaakt, om de verschenen uitgaven ter inzage te leggen en te verkopen.
Het aantal abonnees op Westfriese Families blijft ongeveer constant. Met 120 lid-abonnees is het financieel moeilijk het blaadje verzorgd te krijgen. Dank zij de verkoop van de reeds verschenen uitgaven van 'Westfriese Geslachten', waarvan een behoorlijk aantal werd afgenomen, konden de geldelijke moeilijkheden nog overwonnen worden. Er verschenen in het afgelopen jaar in deze serie de families Nobel en Van Balen Blanken. Het zou zeer prettig zijn, indien er onder de leden van het Historisch Genootschap, nog meerderen waren, welke hun steun aan dit genealogische werk konden en zouden willen geven, door aanmelding als abonnee.
Zoals in het landbouwblad van de Hollandse Maatschappij van Landbouw van 19 februari 1965 terecht, werd gemeld, is het werk over de Westfriese Genealogie juist nu nog zeer belangrijk.
Schrijfster van dit artikel ziet de families in de toekomst steeds meer uit elkaar gaan, als gevolg van de inkrimping van bedrijven, het uitzwermen van de jongeren en de economische evolutie.
De meeste vragen op genealogisch gebied komen thans van Westfriezen welke zich elders in het land hebben gevestigd. Vooral ook de jonge generatie van de thans in ons gewest levende en werkende Westfriezen zouden wij graag interesseren. Het is vooral aan hen, om de nog aanwezige eigen sfeer en het karakter levendig te houden. Belangrijk is het daartoe terug te grijpen op de levensomstandigheden van vorige generaties, waarbij vanzelfsprekend de verschillende verwantschappen een rol spelen. De genealogische werker in onze commissie zal van iedere belangstellende graag gegevens ontvangen, opdat door hem zo nauwkeurig mogelijke familiebeschrijvingen en geslachtenreeksen kunnen worden samengesteld.
In de samenstelling van de commissie kwam in 1964 een wijziging wegens het uittreden van drs T. Mulder. In deze vacature werd voorzien door benoeming van mej. A. P. Klaver te Opmeer.
Op 1 januari 1965 is de commissie derhalve als volgt samengesteld:
mr P. C. Avis, Hoorn, voorzitter
mevr. K. A. Visser-Molenaar, Hem, secretaresse
G. Nes, Midwoud, penningmeester
mej. P. A. Klaver, Opmeer; ir C. Koeman, Blokker; K. Koster, Wieringerwaard; W. Leeuw, Twisk.

Hem, 1 maart 1965

K. A. Visser-Molenaar


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap