Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1956

Commissie voor Westfriese genealogie en Namenkunde van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland"

Eerder verschenen in Westfrieslands Oud en Nieuw, 24e bundel, pagina 27-28.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1957.

Jaarverslag over 1956

Gedurende het afgelopen jaar kwam de eerste jaargang van onze uitgave "Westfriese Families" ten einde met acht nummers totaal. Zoals reeds in het vorig jaarverslag werd vermeld was deze eerste jaargang bedoeld als een proefneming.
De toeloop van abonné's was echter zo bevredigend en de aandrang om tot een betere vorm van uitgave te geraken zo sterk, dat wij in de loop van 1956 besloten voorbereidingen te treffen om de 2e jaargang in gedrukte vorm te doen verschijnen.
Niet alleen was dit besluit in verband met onze geldmiddelen een moeilijke beslissing; ook aan de verzorging van het blad, waarvoor wij niet voldoende waren ingericht, werden belangrijk hogere eisen gesteld.
Ten slotte was er het vraagstuk van de stof. Om regelmatig een blad van 8 gedrukte pagina's te doen verschijnen moet er een zekere voorraad stof zijn en ook daaraan ontbrak het. Wel beschikten wij over talrijke verspreide en onvolledige gegevens, meestal geschikt en voldoende voor ons gestencild blaadje, maar onvoldoende voor een gedrukt documentatieblad.
Ten slotte zijn wij er in geslaagd in 1956 twee nummers van de 2e jaargang te doen verschijnen, die beide een zeer gunstig onthaal vonden bij onze lezers. In het eerste nummer trok sterk de aandacht de herdenking van het overlijden van twee onzer abonné's, de Burgemeesters Avis en De Boer; het tweede nummer was, ter gelegenheid van de Westfriezendag, gewijd aan enkele Hoogwouder geslachten. Door een kleinere drukletter te kiezen kon de stof, die voor zes nummers per jaargang bedoeld was, in vijf nummers worden opgenomen. De volgende drie nummers van de 2e jaargang verschijnen in de eerste helft van 1957, zodat wij er in hopen te slagen nog in 1957 de derde jaargang volledig te doen verschijnen.
De mogelijkheid voor het regelmatiger doen verschijnen van ons blad is belangrijk verbeterd door het ordenen van de verkregen familiegegevens op zgn. gezinskaarten. Hieraan is thans ruim een jaar gewerkt; het aantal kaarten is tot omstreeks 6000 gestegen, zodat wij thans een betrekkelijk ruime voorraad stof ter beschikking hebben. Tegelijk met de uitgave van een gedrukt orgaan is het afstaan van familiegegevens belangrijk toegenomen. Het blijkt, dat er ook in West-Friesland in de loop der jaren al heel wat is verzameld; meerdere personen stonden ons hun gegevens af, die als zodanig in ons blad kunnen worden opgenomen of, na bewerking, voor uitgave geschikt gemaakt kunnen worden.
Geleidelijk is naar voren gekomen, dat voor ons blad vooral van belang is het opnemen van genealogische gegevens, maar steeds, indien mogelijk, voorzien van een toelichting. Juist de toelichting maakt de stof prettiger leesbaar en deze wordt in het algemeen zeer op prijs gesteld. De plaats, die de opgenomen personen innamen in onze gemeenschap, hun onderlinge verwantschap, bijzonderheden uit hun leven en dergelijke zaken zijn voor onze lezers van minstens evenveel belang als de namenlijsten alleen.
Over het financiële deel kunnen wij kort zijn: wij gaan langzaam maar zeker achteruit. Wij hebben nu omstreeks 150 abonné's, maar dit aantal moet tot 250 aangroeien als wij in de toekomst ons blad op dezelfde, vrij kostbare, manier willen blijven uitgeven. Een goed fiancieel inzicht kunnen wij pas krijgen als de jaargang samenvalt met het jaar; in 1957 hopen wij dit te bereiken met de 3e jaargang. Waarschijnlijk zullen wij daarna, hoewel node, moeten overgaan tot een matige verhoging van de abonnementsprijs. Pas aan het einde van de 3e jaargang, die wij door verschillende giften en extra bijdragen kunnen doen verschijnen, zullen wij de noodzakelijke maatregelen moeten treffen.
In de samenstelling van de Commissie kwam in 1956 geen verandering.

De Secretaris,
Ir. C. Koeman.


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap