Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1989 (jaargang 30) » No. 1 » pagina 32

35 Jaar Westfriese Families I

Het was in 1954 dat enkele in genealogie geïnteresseerden in ons gewest poogden een afdeling van de Ned. Geneal. Ver. op te zetten. Er waren echter te weinig belangstellenden voor dit plan. Daarom werd besloten om aansluiting te zoeken bij het Hist. Genootschap "Oud-Westfriesland". Dit plan slaagde wel en zo begon Westfriese Families zijn bestaan als de "Commissie Westfriese Genealogie en Naamkunde" van het genootschap.
Een eigen uitgave moest de band met de leden versterken en in september 1954 verscheen het eerste nummer van "Westfriese Families". Het genootschap had inmiddels een startsubsidie van ƒ 100,- verstrekt. Het eerste boekjaar werd afgesloten met een totale uitgavenpost van ƒ 194,98.
De eerste jaren verrichtte vooral ir. C. Koeman veel werk als secretaris/penningmeester/redacteur.
Door familieomstandigheden van de redacteur en te weinig financiële middelen raakte de commissie in 1960 helaas in de problemen en stokte de uitgave. Even dreigde de commissie opgeheven te worden, maar in augustus 1963 lukte het de problemen op te lossen en ging men verder als de "Commissie voor Westfriese genealogie". Tevens werd besloten om tot uitgave van speciale familieboekjes te komen onder de naam "Westfriese Geslachten".
Zo'n tien jaar lang schommelde het aantal leden tussen de 120 en 150, maar toen begon de belangstelling toe te nemen. In 1969 passeerde men de grens van 200 leden en zes jaar later, in 1975, waren het er 300. Al in 1977 werd het 400ste lid ingeschreven en in 1979 het 500ste.
De aanmeidingen bleven binnenkomen: in 1982 waren er 600 en in 1986 700 leden. In dit jubileumjaar zijn thans ruim 750 contribuanten getuige van deze mijlpaal.
In verband met de steeds grotere geldbedragen, die de verschillende uitgaven vergden en de daarbij behorende aansprakelijkheid van de bestuursleden, werd in 1976 besloten de commissie om te zetten in een zelfstandige stichting. En als zodanig heeft de Stichting "Westfriese Families" er nu al weer 13 jaar op zitten. Met 30 jaargangen van het gelijknamige kwartaaltijdschrift en 27 familieboekjes als totaal-resultaat. En met het vaste voornemen er nog lang mee door te gaan, daarbij rekenend op de steun en medewerking van alle contribuanten, vooral in de vorm van bijdragen voor ons tijdschrift.

JWJ.


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap