Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 3 » pagina 42-47

Het geslacht Blaauw - Prins

Van het geslacht Blaauw, afkomstig uit het Noordeinde van Graft, is een genealogie in bewerking. Deze begint met Jan Jansz Blaauw, die 26-9-1699 te Graft huwt met Dieuwe Jans van den Bos. Van de thans levende generaties ontbreken nog wat gegevens en ondergetekende zou het op prijs stellen indien leden van dit geslacht zich met hem in verbinding stellen. Blijkt dat voor een publikatie van de genealogie voldoende belangstelling bestaat, dan zal overwogen worden deze t.z.t. in de serie "Westfriese Geslachten" uit te geven.

Van één der voorvaderen van Cornelis Blaauw, die 6-7-1828 te De Rijp met Antje Vogel huwde, nl. Claas Garmen heb ik de afstammelingen nagegaan.
Daar hierbij enkele interessante punten naar voren kwamen en er ongetwijfeld lezers zijn die aanknopingspunten vinden, leek het ons leuk dit te publiceren. Ter toelichting van de hierna volgende genealogie dient nog het volgende:
Tot lidmaat der Doopsgezinde Gemeente te Noordeinde (N. E. ) werden aangenomen:
8-2-1669 "Claas Claasz d'oude, zoon van Claas Garmen"
26-2-1677 "Claas Claasz Jonck claes(en) Cornelis Cornelisz Prins".

Er waren terzelfder tijd dus tenminste twee Claas Claaszen, die door de toevoeging van "de Oude en "de Jonge" uit elkaar werden gehouden.
De zoon van de eerste Claas noemde zich naderhand Claas Claasz Prins d'oude terwijl uit het notarieel van Graft No. 1619, dd. 17-1-1716 blijkt, dat toen compareerde Klaas Prinsen de zoon van Klaas Klaasz de Jonge. Ook komt in het notarieel van Graft No. 1621, dd. 20-10-1723 nog een Klaas Klaasz Prins uit De Rijp voor. Waarom de beide eerste Klaasen zich Prins gingen noemen en of dat iets te maken heeft met de eerder genoemde Cornelis Cornelisz Prins zal wel nooit opgelost worden.
De tweede zoon (III. 2) van de oude Claas voelde blijkbaar niets voor Prins en noemde zich naderhand Rellik en diens zoon voor de verandering Bruin.
De zonen van Claas Claasz Prins de Oude zagen blijkbaar ook niet veel in Prins en noemden zich resp. Heijnis en Rellik.
Dat de levenskansen in dien tijd niet erg groot waren, komt duidelijk naar voren bij de vergelijking van de doop- en sterfdata van de vele kinderen.
Uiteindelijk is in mannelijke lijn alleen Simon Pietersz de zoon van Pieter Sijmonsz Heijnis (V. 1) overgebleven, waarvan de thans nog in De Rijp levende Heijnissen afstammen.

H. Wormsbecher, Debussystraat 14, Arnhem.

 

BRONNEN:

(1)
"Register Blaauw"
Dit register, waarin alle geborenen en overledenen van het Noordeinde van Graft voorkomen, is in 1732 door Pieter Blaauw aangevangen en door andere leden van deze familie tot 1896 bijgehouden.
Een copie van dit register is in mijn bezit.

(2)
"Kerckenboeck voor de Waterlantsche Gemeente in 't Noordeynt" (lopende vanaf 1655 tot heden).
Het deel van 1655 tot 1820 is door mij gecopieerd en in mijn bezit .

(3) "Huwelijksgeboden van Graft" R.A. No. 193
(lopende van 1656 tot 1811).

(4) "Notarieel-Archief Graft" R.A. No. 1622 fol. 5
Boedelscheiding dd. 10-11-1726

(5) "Notarieel-Archief Graft" R.A. No. 1622 fol. 109
Boedelscheiding dd. 10-6-1730

(6) "Notarieel-Archief Graft" R.A. No. 1624 fol. 588
Boedelscheiding dd. 21-6-1743.

Alle data van geboorten en overlijden zijn ontnomen aan (1) en hebben dus te Noordeinde van Graft plaatsgevonden.
De huwelijken werden in Graft gesloten en zijn dan ook aan het betreffend register (3) ontleend.
De data van de bevestiging tot lidmaat komen uit het Kerckenboeck (2) evenals het overlijden van Claas Claasz de Oude (II). De kinderen van deze laatste evenaIs die van Jacob Claasz Rellik (III. 2) worden in (4) genoemd; de kinderen van Claas Claasz Prins de Oude (III. 1) zijn in (6) vermeld.

 

I.
Claas Garmen; wordt bij bevestiging van zijn zoon tot lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente als vader genoemd.

II.
Claas Claasz de Oude; Lidmaat Doopsgezinde Gemeente te N. E. 8-2-1669; "17-11-1725 gestorven en 54 Jaar diaken geweest", gehuwd te ....  met Lijsbet }acobs; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 9-3-1661of 17-3-1668; overleden tussen 1680 en 1685.

Kinderen:
1. Jantje Claas, Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 30-3-1696; overleden te N.E. 1-4-1755, als "Oude Naijster out Ruijm 83 Jaar".
2. Claas Claasz Prins de Oude, zie III. 1
3. J acob Claasz Rellik, zie III. 2

III. 1
Claas Claasz Prins de Oude; geb. ca. 1673; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E., 29-11-1699; overl. "Out 70 Jaar" te N.E. 28-5-1743; Koopman, Opziener der Doopsgezinde Gemeente, Schepen en Vroedschap, Burgemeester.
1e huwelijk 15- 2-1698 te Graft met Trijn Claas; overleden vóór 1700; 2e huwelijk 11-2-1702 te Graft met Trijn Mijnders; geb. ca. 1671; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 30-3-1696; overleden "Out 65 Jaar" te N.E. 16-2-1736;  Zij was voor haar huwelijk dienstbode bij Ds. Albert Arentsz Troon, die bij haar huwelijk als "haer vrunt" als getuige optrad en van wie zij na zijn overlijden 1/20 part erfde (5).

Kinderen (6):
1. Sijmon Heijnis, zie IV. 1
2. Cornelis Rellik, zie IV. 2 
3. Lijsbet Claas, geb. ca. 1705; overl. "Out 39 j" te N.E. 29-3-1744; geh. te .... met Cornelis Pietersz Taams, geb. ca. 1698; overl. "Out 86 j" te N.E. 18-2-1784; Schepen en Vroedschap.

III. 2
Jacob Claasz Rellik; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 22-3-1697; overl. ca. 1720; geh. te .... met Neel Cornelis; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 22-3-1697;

Kinderen: (4)
1. Lijsbet Jacobs, woonde 1726 te Alkmaar en was toen gehuwd met Hendrik Pietersz Bakker;
2. Gijsbert Jacobsz Bruin; Leraar Doopsgez. Gemeente; geb. ca. 1698; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 1722; overl. "Out 81 j. 2 mnd." te N.E. 3-12-1779; geh. te ....  met Marij Jans Bos; geb. ca 1700; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 2-3-1729; overl. "Out 62 j" te N.E. 14-9-1762;

Kinderen:
1. Diewer, geb. 2-11-1732;
2. Jacob, geb. 4-1-1736; overl. 30-9-1736;
3. Guurtje, geb. 4-5-1738; overl. 28-5-1739;
4. Maartje, geb. 29-4-1739;
5. Grietje, geb. 1-12-1741; overl. 20-8-1744;
6. Guurtje, geb. 1-6-1744; overl. 16-7-1744;
7. Grietje, geb. 13-3-1747;

IV. 1
Sijmon Klaasz Heijnis; geb. ca. 1707; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 2-11-1726; overl. "Out 45 Jaar" te N. E. 16-4-1752; Opziener en Diaken van de Doopsgezinde Gemeente; geh. 30-3-1726 te Graft met Guurtje Pieters; d.v. Pieter Lourisz en Pietertje Pieters geb. ca. 1707; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 2-11-1726; overl. "Out 38 Jaar" te N.E. 22-2-1745;

Kinderen:
1. Pieter, geb.         zie V. 1
2. Mijndert, geb. 24-12-1732; overl. 9-5-1733;
3. Mijndert, geb. 18-5-1734; zie V. 2
4. Klaas, geb. 13-9-1737; overl. 1-9-1739;
5. Trijntje, geb. 21-5-1740; overl. 28-11-1799; geh. 16-4-1763 te Graft met Adriaan de Vries; z.v. Jan de Vries en Maartje Baltes
6. Pietertje, geb. 5-4-1742; overl. 7-6-1748;
7. Aagt, geb. 20-9-1743; overl. 19-12-1743;
8. Aagt, geb. 12-2-1745; overl. 14-2-1745;

2e huwelijk 30-4-1746 te Graft met Aagje Willems Grootschoen; Zij komt 3-11-1753 met attestatie van N.E. bij de Doopsgezinde Gemeente te De Rijp als "de vrouw van Jan Swart"; zij overlijdt 19-10-1779 te De Rijp.
Uit Not. 1626 dd. 9-4-1753 blijkt, dat uit dit huwelijk 2 kinderen zijn geboren.

IV. 2
Cornelis Rellik; geb. 1-8-1708; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 3-172?; overl. "Out 67 J, 11 mnd, 5 dg" te N.E. 5-7-1776; Schepen en Vroedschap, Diaken der Doopsgez. Gemeente; geh. te .... met Neel Pieters; geb. ca. 1711; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 3-1729 overl. "Out Ruijm 63 Jaar" te N.E. 15-3-1774;

V. 1
Pieter Sijmonsz Heijnis; geb. ca. 1730; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 4-5-1751; overl. "Out 52 jaar, weduwnaar" te N.E. 4-7-1782; gehuwd 15-7-1752 te Graft met Grietje Avis Vroom; geb. 25-10-1724; overl. "Out 57 j, 7 mnd, 5 dage" te N.E. 30-5-1782;

Kinderen:
1. Geurtie Pieters, geb. 15-3-1753; overl. 13-9-1774;
2. Sijmon Heijnis, geb. 28-8-1754; overl. 12-9-175?;
3. Maartie Pieters, geb. 6-10-1755;
4. Simon Pieters, geb. 20-7-1758; overl. 4-10-1808;
5. Aris Heijnis, geb. 16-3-1760; overl. 16-3-1764
6. Trijntie Pieters, geb. 15-11-1764; overl. 14-3-1820
7. Aris Pieters, geb. 1-11-1766

V. 2
Mijndert Sijmonsz Heijnis; geb. 18-5-1734 te N.E.; Lidm. Doopsgez. Gemeente te N.E. 5-11-1758. overl. "Out 30 jaar" te N.E. 15-4-1764 geh. te .... met Antie Jans

Kinderen:
1. Maartie Mijnderts, geb. 21-11-1759; overl:
2. Simon Meijndertsz, geb. 24-3-1761; 16-5-1761;
3. Simon Meijndertsz, geb. 29-4-1762; 9-6-1762;
4, Trijntie Meijnderts, geb. 12-9-1763; 18-9-1763; 


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap