Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 3 » pagina 33-34

Wat ons bezig houdt

Met nr. 3 van de 8e jaargang verschijnt hiermede het laatste nummer. Het is de bedoeling nr. 1 van de 9e jaargang te doen verschijnen eind februari-begin maart 1968. Indien enigszins mogelijk zullen er in 1968 weer drie nummers verschijnen van elk 16 pagina's; het eerste nummer zal echter de alfabetische inhoudsopgave bevatten van de 8e jaargang en om dit aan deze jaargang toe te voegen moet het 4 bladzijden groot worden. Zoals gewoonlijk zal deze inhoudsopgave een lijst bevatten van de in 1967 verschenen bijdragen en een veel grotere lijst, alfabetisch, van de in de 8e jaargang voorkomende familienamen.

Door enkele lezers is gevraagd of er ook een inhoudsopgave van de 3e jaargang - die bestond uit 2 gedrukte dubbelnummers - aanwezig was. Dir is echter niet het geval. Wanneer er lezers zijn die de inhoudsopgave van de 3e jaargang willen hebben willen wij gaarne overwegen deze alsnog samen te stellen. Men schrijve daartoe de sekretaresse van onze werkgroep.

DE PENNINGMEESTER VERZOEKT U ALLEN OMSTREEKS NIEUWJAAR HET NOG STEEDS NIET VERHOOGDE ABONNEMENTSGELD (ƒ 4, --) TE WILLEN STORTEN OF GIREREN OP GIRO NR. ******, TEN NAME VAN G. NES Pzn., MIDWOUD.

Wij prijzen ons gelukkig dat in deze jaargang en elk nummer een of meer bijdragen van betekenis zijn ingezonden door lezers. In dit nummer een uitgebreide bijdrage van H. Wormsbecher te Arnhem over een merkwaardige serie naamsveranderingen te Graft. Het bijzondere van dit artikel is echter dat het als model kan gelden voor het verwerken van familie-gegevens. Op dit gebied is er voor beginnelingen vrijwel geen voorlichting; daarom plaatsen wij graag deze bijdrage; wellicht kan ze voor meerdere lezers een nuttige aanwijzing zijn.

Op verzoek van enkele lezers nemen wij nog eens het lijstje op van de thans nog beschikbare oude nummers en van de boekjes uit de serie Westfriese Geslachten. Ze worden door de penningmeester tegen de daarbij genoemde prijs gaarne zonder verdere kosten toegezonden; ter vermijding van onnodige briefwisseling verzoekt de heer Nes te gireren of te storten op zijn girorekening nr. ******.
Verkrijgbaar zijn:

Westfriese Families:       Westfriese Geslachten:
Jaargang 1 en 2, gestencild,
beide onvolledig
Jaargang 3
Jaargang 4, 5, 6 en 7


ƒ 2,--
ƒ 3,--
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 3.
Nr. 4.
Nr. 5.
Nr. 6.
Nr. 7.
Donker
SaaI
Nobel
Van Balen Blanken
Wonder
Kollis
De Hart
ƒ 2,--
ƒ 2,--
ƒ 2,25
ƒ 2,--
ƒ 4,50
ƒ 4,50
ƒ 5,--

In de serie-uitgave Westfriese Geslachten zijn nog verschillende nummers in voorbereiding - enkele vrijwel klaar maar door het ontbreken van noodzakelijke gegevens nog niet rijp voor publikatie.
Intussen nodigen wij onze lezers vriendelijk uit ons hun pennevruchten, hetzij voor Westfriese Families of voor Westfriese Geslachten, te willen toezenden. Ook minder volledige bijdragen willen wij gaarne ontvangen; in overleg kan het mogelijk zijn dat ze door verder onderzoek meer volledig gemaakt worden.

In een van de eerste jaargangen van Westfriese Families werd iets medegedeeld over familie van de befaamde Neeltje Pater uit Broek in Waterland in onze omgeving, nl. Hem, thans bij de gemeente Venhuizen ingelijfd. Dat was tegen het einde van de 18e eeuw. Onlangs bleek echter, bij het verzamelen van gegevens over Govert Oostwoud, de vrijwel vergeten "mathematicus en schoolmeester" te Hem, dat een van zijn dochters met een Pater uit Broek was getrouwd. Dat moet in het eerste deel van die eeuw zijn geweest. Duidelijk blijkt hieruit dat er toen reeds familiebanden bestonden tussen de Pater's uit Broek en vooraanstaande families uit Hem. Bij gelegenheid hopen wij hierover wat te zullen samenstellen; wie ons kan helpen aan gegevens is welkom.

Oude fouten blijven lang gemeengoed; Dat bleek weer toen wij dezer dagen lazen dat de Wognummer Gemeenteraad namen had vastgesteld voor enkele nieuwe "lanen". Nu lijkt ons de aanduiding "laan" voor een woonbuurt minder juist maar erger is de historische fout bij de benaming zelf: Jacob Kwastlaan, Willem Saallaan en Andries Magneelaan. Akkoord - maar waar blijft nu de Jan van der Oordlaan? Want niet Jacob Kwast- een wispelturig en moeilijk heerschap - maar Meester Jan van der Oord was het die zijn leerling Willem SaaI, de later zo begaafde en overbekende zangleider, de opleiding gaf om zich verder te ontwikkelen. Er zijn trouwens over de Wognummer zangkunst meerdere onjuiste gevolgtrekkingen in omloop, misschien een gevolg van de bijzondere eenvoud van Willem SaaI en zijn medewerksters en -werkers. Het woord "public relation" was toen in onze omgeving nog niet bekend en ook nu nog missen vele Westfriezen een redelijk zelfbewustzijn wat betreft hun kennis en hun afkomst.


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap