Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 2 » pagina 22-23

Een "onechte" Galis

Met deze titel wil niet gezegd zijn, dat op de burgerlijke status van de te bespreken Galissen iets aan te merken zou zijn, maar wel, dat deze naamgenoten van ondergetekende in feite Gales zouden moeten heten. Erkend moet worden, dat in officiële akten over mijn geslacht ook wel eens Gales naast Galis voorkomt; niet zo verwonderlijk, aangezien de klemtoon bij de naam Galis op de eerste lettergreep valt, waardoor de "i" van de tweede lettergreep "uit luiheid" gaat klinken als een geluidloze "stomme e". Toen ik, op genealogische speurtocht, enkele jaren geleden in persoonlijk kontakt kwam met de heer C.L. Galis te Amersfoort - mogelijk de laatste telg van zijn tak - bleek het onmogelijk, mede gelet op de gewone voornamen, hem "in te passen" in mijn stamboom (die thans terugloopt tot circa 1640 en vrijwel alle, mij op heden bekende, Galissen omvat).

Aanvullende gegevens werden gevraagd bij en verkregen van de B.S. te Amsterdam en het Gemeente-archief te Alkmaar, waar het onderzoek dood liep. Een bezoek daarna aan de Alkmaarse B.S. leerde, dat deze tak los staat van mijn geslacht en ten rechte Gales zou moeten heten, daar hij na 1811 ook nog vele decennia zo werd geboekstaafd. Tevens  bleek - zulks in tegenstelling tot mijn voorgeslacht, dat van ouder op ouder in en om Westwoud, Zwaagdijk, Hauwert enz. woonde - dat de oudst bekende voorvader van deze tak omstreeks 1765 te Heerenveen werd geboren. Inderdaad is Gales - en Galis - in wezen een Friese naam.

Vb.: in Groningen huwde omstreeks 1700 een Elisabeth Gales met Jan Gerhard Betinck en in 1714 een Johanna Boudina Gales met mr. Adriaan Joseph Trip, terwijl in Bolsward of Workum was geboren de ijdele en twistzieke Jan Galis, die van 1738-'40 gouverneur van Curacao was. Maar terzake.

II. Roelof Gales -zoon van Roelof (I) - stierf op 18-11-1837 om 9 uur te Alkmaar, oud-schipper, op 80-jarige leeftijd, geboren te Heerenveen (dus in 1767, maar volgens een andere bron in 1765), weduwnaar van Jannetje Jonker, (die al vóór 1823 was gestorven). Hij was kennelijk al op jeugdige leeftijd naar Alkmaar verhuisd (met zijn ouders?), want in de doopboeken van de Grote of St. Laurenskerk staan als zijn kinderen vermeld:
IIIa. Gales Gales, doop 4-9-1785.
IIIb. Cornelis Gales, doop 2-7-1788.
IIIc. Minne Gales, geb. 14-8-1791.
IIId. Jelle Gales, doop 16-11-1796.
IIIe. Trijntje Gales, geb. 4-3-1799.

Het huwelijk van Roelof en Jannetje Jonker is niet gevonden in de trouwboeken van Alkmaar; ook komen zij niet voor in de lidmatenregisters van de Grote Kerk, de begraafboeken en de klappers op de testamenten en huwelijkse voorwaarden aldaar. 

Ad IIId vond ik nog, dat Jelle, schippersknecht, ongehuwd, stierf aan boord van een schip om 18 uur op 19-1-1823 te Alkmaar. Van IIIa en IIIc, Gales en Minne, is mij niets bekend. 

Ad IIIb, Cornelis, geb. in 1788 in Alkmaar, stierf als koopman op 1-5-1865 om 1 uur te Amsterdam, in de Weesperstraat (kanton 1, buurt W, no. 568). Hij was gehuwd met Maria Nijbakker, geb. 4-9-1800 te Amsterdam en gest, aldaar 18-7-1869.
Hun kinderen heetten:
IVa. Roelof Gales, geb. 1830 of 1831 te Amsterdam. Hij woonde daar o.a. Koningsstraat 250. In 1865 vermeld: zonder beroep.
IVb. dochter, welke later huwde met David Hendrik Goosen, geb. 1834 te Amsterdam, koopman, wonend o.a. Nieuwe Leliestraat 266.
IVc. Cornelis Galis (let op de i!), geb. 15-11-1837 te Amsterdam en daar gest. op 23-3-1915. Hij huwde op 10-10-1867 met Margrita Luberta Sandrina Fernhout, geb. 26-2-1840 te Amsterdam en daar gest. 14-12-1904. Zij kregen als kinderen (allen in Amsterdam): 

Va. Petronella Maria, geb. 22-6-1869.
Vb. Cornelia Margrita, geb. 2-8-1871.
Vc. Willemien Geertrui, geb. 17-8-1873.
Vd. Maria, geb. 29-9-1875 en gest. 6-11-1876 te Amsterdam.
Ve. Cornelis, geb. 23-9-1877 en gest. 7-4-1886 te idem.
Vf. Heinrich Wilhelm, geb. 7-6-1880 en gest. 17-8-1886 te Amsterdam.
Vg. Lubertus Alexander, geb. 12-1-1884. Deze, gest. 29-11-1947, was electricien bij de Ned. Spoorwegen. Hij huwde met Dina Meewis en kreeg de volgende kinderen:

VIa. Cornelis Lubertus, geb. 22-11-1910 te Amsterdam.
VIb. Alexander Lubertus, geb. 17-12-1913 te Amersfoort en gest. 23-5-1916 aldaar.
VIc. Johanna Hendrika Maria, geb. 10-8-1917 te Amersfoort.
VId. Dina, geb. 22-7-1922 te Amersfoort; gehuwd op 11-3-1949 te Amersfoort met Jan. M. Cozijn.

Ad VIa, Cornelis Lubertus, valt te vermelden, dat hij o.a. na 1940 werkzaam was bij de Raad van Arbeid in Amersfoort en nu alweer vele jaren bij de VPRO. Hij huwde op 7-5-1940 te Amersfoort met Elisabeth T. van der Mader, geb. 1914.
Het huwelijk is kinderloos. Dit is de Galis, waarvan in den beginne: sprake was. Met de Westfriese Galissen heeft deze tak kennelijk niet van doen.

Dr. K.W. Galis, Zeist


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap