Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 2 » pagina 21-22

Rond de familie Zijp

I.
"De genoemde burgemeester Jan Zijp, die Hervormd was, zal ongetwijfeld de partij der Prinsgezinden (Oranjeklanten) hebben aangehangen, ofschoon zijn zoon Maarten Zijp, die hem als burgemeester opvolgde, rustig in de Franse tijd deze funktie bleef waarnemen en even rustig aanbleef toen Koning Willem I de troon besteeg. Men heeft hem wel een "collaborateur" genoemd".

II.
Bij ons is twijfel ontstaan of genoemde Maarten Zijp inderdaad burgemeester is geweest ten tijde van Napoleon. Laten wij beginnen met een stukje voor-historie. Volgens het Algemeen-Rijksarchief te Den Haag (brief van 18-1-1967) waren burgemeester van Twisk in de vroege oudheid: Jan Maartenszoon Zijp geb. 1765 en gest. 1726, en Jan Cornelis Zijp geb. 1730, gest. 1792. Hun grafstenen zijn te vinden in de Ned. Herv. Kerk van Twisk. Jan Maartenz. Zijp was een oom van Jan Cornelis Zijp, welke laatste wij als onze stamvader beschouwen (mijn oud-overgrootvader).

III.
Nu staat onder I, dat Maarten Zijp Jzn. zijn vader opvolgde enz. Volgens De Telegraaf (rubriek Persoonlijk) is dit echter onjuist. Dit moet zijn Klaas Zijp Jzn., een oudere broer van Maarten. Hij werd gedoopt te Twisk 1-7-1759 en is gestorven te Twisk 5-11-1815. Toen bij keizerlijk decreet (Napoleon) van 21 okt. 1811 de "Marie de Twisk" gevormd werd was in 1811 genoemde Klaas Zijp burgemeester van Twisk. In juni 1912 werd hij opgevolgd door Cornelis Florisz. Winkel. In november 1812 werd Jan Mazereeuw waarnemend burgemeester van de gemeente en in 1813 werd Jan Bregger burgemeester van Twisk. Aldus De Telegraaf.

IV.
Volgens opgave van de gemeente-sekretaris van Twisk (17 juli 1967) is genoemde Maarten Zijp benoemd bij K.B. van 22 juni 1827 (no. 127), beëdigd 5 juli 1827, geïnstalleerd 4 juli 1827, herbenoemd bij K.B. van 22-12-1831 (no. 77), m.i.v. 2 jan. 1832. Op verzoek eervol ontslag verleend bij K.B. van 22 juni 1834 (no. 99).
Wij nemen aan dat deze juist is en mogen dus konstateren, dat hij tijdens het bewind van Napoleon in het geheel geen burgemeester van de "Marie de Twisk" is geweest. Mogelijk is dit misverstand ontstaan, doordat er een "afdruk" bestaat van het stempel: "Marie de Twisk", dat in mijn bezit is en dat ik via mijn grootmoeder Maartje Schuurman-Zijp als geschenk kreeg.
Op de afdruk staat: "Nagelaten door burgemeester Maarten Zijp Jzn." Het originele stempeltje (ook in mijn bezit) is helaas in de na-oorlogse dagen verloren gegaan.

V.
Om de verwarring niet groter te maken het volgende: De zoon van Maarten Zijp Jzn. (zie IV) en zijnde mijn overgrootvader Jan Zijp Mzn., geb. 14-5-1802 te Twisk en gest. aldaar 18-6-1847 (volgens de opgave gemeentebestuur van Twisk (29 nov. 1860) burgemeester, sekretaris en raadslid (wat toen nog mogelijk was) is geweest van 14 juni 1834 tot zijn vroege dood op 18 juni 1847 en werd opgevolgd door Klaas Zijp Mzn. (dus zijn broer), die benoemd werd bij K.B. van 20 aug. 1847 als burgemeester van Twisk - en reeds burgemeester van Abbekerk was, maar die niet de Klaas Zijp Jzn. was genoemd onder III. Immers de Klaas Zijp Jzn. was één der zonen van onze stamvader Jan Cornelis Zijp (zie II).

Wanneer onder de lezers andere gegevens ter beschikking staan, houden wij ons bijzonder aanbevolen.

Melchert Schuurman,
Toonkunstenaar S.T.R.
R. Visscherstraat 24 - Alkmaar.


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap