Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 2 » pagina 17-18

Wat ons bezighoudt

Te laat verschijnt hierbij nr. 2 van de 8e jaargang van Westfriese Families. Nog vóór Kerstmis a.s. moet nr. 3 verschijnen.
In de laatste bestuursvergadering is besloten dat zij, die zich als abonnee op ons blad aanmelden vóór de verschijning van het tweede nummer, als abonnee voor de jaargang beschouwd zullen worden; die zich later aanmelden en daarbij niet nadrukkelijk mededelen met welke jaargang zij hun abonnement wensen aan te vangen, worden beschouwd als abonnee voor de volgende jaargang.
Onze sekretaresse deelt mee dat men bij haar een proefnummer kan krijgen. Volgt daarna aanmelding tot abonnee dan wordt, met inachtneming van het bovenstaande, het proefnummer beschouwd als behorende tot de jaargang. Wij moesten wel een dergelijke maatregel nemen omdat er anders, bij het beperkte aantal gedrukte afleveringen, een te grote onregelmatigheid in de resterende nummers zou bestaan.

De penningmeester deelt mee dat bij hem nog een aantal volledige jaargangen aanwezig zijn. Van de 1e en 2e jaargang ontbreken echter enkele nummers.

De zes boekjes "Westfriese Geslachten" zijn alle nog verkrijgbaar bij de penningmeester. Het doet ons bijzonder genoegen thans te kunnen aankondigen dat nr. 7 in deze serie vanaf heden bij de penningmeester verkrijgbaar is. Het behandelt de familie De Hart (niet te verwarren met Hart of 't Hart), samengesteld door Ir. C. M. R. Davidson (een telg van het bekende Venhuizer-geslacht) te 's-Gravenhage. Het is het meest omvangrijke boekje geworden dat wij in deze serie hebben uitgegeven; de naam van de schrijver garandeert ons dat het boekje grondig is bewerkt. De vorm is weer als de vorige boekjes; met behulp van een lijst van aangetrouwden (360 namen van aangetrouwden!) kan men zeer gemakkelijk het betreffende gezin opslaan, waarin deze naam voorkomt. Het is vrijwel tot heden toe bijgewerkt en hieruit blijkt de zeer grote verspreiding van deze familie, niet alleen in ons gewest maar ook ver daarbuiten. De prijs van dit boekje moesten wij stellen op ƒ 5,- franko thuis; wij verwachten in de komende tijd vele bestellingen, zoals gewoonlijk te richten tot de penningmeester, liefst door girering of storting op zijn girorekening nr. ******, Midwoud, ten name van G. Nes Pzn.

De heer J. P. Geus, Suiestraat 6B, Rotterdam 7, verzoekt in kontakt te komen met hen, die gegevens over de familie Kliffen bezitten of bijzonderheden over deze familie kennen. Tot deze familie behoort o. a. de bekende zangeres Maartje Kliffen. Is de zangkunst een familietrek? Vele gegevens heeft de heer Geus reeds kunnen verzamelen, maar voor verdere gegevens houdt hij zich gaarne aanbevolen.
Het weekeinde cartografie op de Volkshogeschool te Bergen moest wegens verhindering van enkele sprekers weer uitgesteld worden; het is nu vastgesteld op 6 en 7 januari 1968. Het is de bedoeling dat vooral de cartografie van Holland benoorden het IJ van het begin, omstreeks 1550, tot de periode van de moderne kaartenmakerij (omstreeks 1800) belicht zal worden door deskundige sprekers en toegelicht zal worden met een kleine tentoonstelling. Wij hopen, dat thans deze kursus door kan gaan en dat vooral door onderling gesprek onze kennis van dit belangrijke, maar zo weinig bekende onderdeel verrijkt zal worden.

Onlangs bezochten meerderen van ons een plaatselijke tentoonstelling te Wervershoof, daar ingericht bij de herdenking van het 150-jarig bestaan als zelfstandige gemeente. Het is een merkwaardige plaats: vroeger heel klein en armelijk maar thans zeer sterk groeiend in elk opzicht. Aangedrukt tegen de Westfriese Zeedijk evenals Andijk was het eeuwenlang een vrij afgelegen gehucht; dank zij de tuinbouw (bloembollenteelt!) en de grote kinderrijkdom heeft het zich de laatste tientallen jaren volkomen vernieuwd tot een zeer modern aandoende plaats, vol leven; naast tuinbouw, vooral bloembollenteelt, heeft zich thans ook de industrie in deze plaats gevestigd. De tentoonstelling was beperkt gehouden: een groot aantal prentbriefkaarten, ruim opgesteld, vormde de kern maar daaromheen een aantal oude kaarten en zeer leerzame voorstellingen van de opgravingen van de oudste bewoners, vele jaren vóór onze jaartelling, te Wervershoof aangetroffen. Een en ander was zo duidelijk mogelijk toegelicht zodat de belangstellende bezoeker een duidelijke indruk kreeg van het oude en alleroudste Wervershoof.

In het Vorige nummer is gesproken over een plaatselijke tentoonstelling te Bovenkarspel. Naar aanleiding hiervan werd door een plaatselijke abonnee hevig geprotesteerd tegen de door schrijver gemaakte opmerkingen. Inderdaad waren de opmerkingen te scherp gesteld; men had ook daar met grote zorg en moeite getracht er iets van te maken en hoewel dat niet in elk opzicht is gelukt was de wil goed.

Heel anders, zelfs verbijsterend, was de ervaring dat wij dezer dagen te Binnewijzend opdeden. Daar heeft de Hervormde Gemeente (of is het uitsluitend het Kerkbestuur?) van Westwoud (gekombineerd met Binnewijzend) het nodig gevonden om het kerkgebouw te Binnewijzend te verkopen - niet met een bepaald doel maar aan een kunstenaar, die bezig is binnen dit kerkje een woonhuis te bouwen! De kerkvloer, die met blauwe tegels is bedekt, is opgebroken en op vier zeer brede en diep gefundeerde penanten zal het "woonhuis" rusten. Dat daarbij de graven van vele oude bewoners van Binnewijzend geschonden zijn (duidelijk waar te nemen aan de graafwerken) hindert blijkbaar de Hervormde Gemeente niet en misschien nog minder de tegenwoordige eigenaar van de kerk. Wij noemen daarbij slechts de namen van de families Clay en Koster, die in groot aantal in de 18e eeuw te Binnewijzend woonden en alle hun laatste rustplaats in deze kerk hebben gevonden. Zelfs op 8 november 1826 werd als laatste in de kerk nog begraven Marijtje Balk, sedert 1800 weduwe van Comelis Koster.
Wat zal er nu van dit kerkgebouw komen? Vanaf de Blokdijk is het silhouet bijzonder en fraai en wie denkt dat het een oud en vervallen gebouw is heeft het mis, bij de grote brand op 18 juni 1911 is ook de Binnewijzender kerk verbrand en daarna opnieuw in oude stijl keurig herbouwd. Puntgaaf ziet de kerk eruit, sober maar fraai, heel wat anders dan het ding te Westwoud, dat onze grootouders lieten bouwen na afbraak van de bekende Heidense kerk.
En hoe lang zal het nog duren voordat ook de omgeving, zoals het voor-terrein van de kerk wordt "opgeruimd"? Daar bevinden zich twee historische grafzerken: die van Jacob Stelling, overleden in 1868 (zijn vrouw Geertje Laan werd pas in 1909 op de later aangelegde begraafplaats ter aarde besteld) en verder de zerk van Cornelis Zijp (1786-1858), eerst gehuwd met Grietje Koster en daama met Neeltje Kok, alle namen die nu nog in vrij groot aantal in onze omgeving voorkomen, en die nazaten zijn van de genoemden!

Een volgende keer hopen wij weer een overzicht te kunnen geven van de verschenen werken die voor het familie-onderzoek van belang kunnen zijn.

Red.


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap