Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 1 » pagina 13-16

De nakomelingen van Lammert Jacobzn. en Antje Pieters

Op 2 juli 1962 overleed te Lutjebroek (Gem. Grootebroek) Pieter Noordeloos, oud Gemeentesecretaris van Grootebroek en daar geboren op 12 juni 1887. Een zeer groot verlies voor de historiebeschrijving van onze omgeving, in het bijzonder voor het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, waarin hij vooral na de oorlogsjaren, een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. De jaarboeken - de zgn. Bundels van het Genootschap - van 1944 tot 1963 bevatten een belangrijk deel van zijn historische nalatenschap; de herdenkingsbijdragen in de bundel 1962 van Mulder en Rogier gaven een uitstekend beeld van zijn werkzaamheden voor ons Gewest.
Vermoedelijk was het de bijzondere bescheidenheid van Pieter Noordeloos dat hij nimmer iets over de familie Noordeloos heeft gepubliceerd, maar gelukkig was het zijn neef M.M.J. Hoogenbosch uit Den Helder die in Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, reeds in het november-nummer van dat blad de kwartierstaat van Pieter Noordeloos publiceerde.

Nu is een kwartierstaat voor de betrokken persoon van veel belang, maar voor een inzicht van een bepaalde familie, zelfs voor de familie-naamdragers van Nr. 1 van de kwartierstaat, is deze van weinig belang. Het is ook daarom dat wij in onze uitgaven, zowel Westfriese Families als Westfriese Geslachten, vrijwel nimmer kwartierstaten opnemen maar veel meer afgeronde of soms delen van familie-overzichten. In Westfriese Geslachten zijn dat zo volledig mogelijk stambomen geworden, die blijkens de afname veel belangstelling ontmoeten.

Deze overweging bracht ons ertoe om te trachten wat meer van de familie Noordeloos te weten te komen. Om geen dubbel werk te verrichten, stelden wij ons in verbinding met de heer Hoogenbosch te Den Helder en ook met de heer Volkert Noordeloos te Hoogkarspel, eveneens een geestdriftig verzamelaar van allerlei gegevens Noordeloos.
Met belangrijke hulp van deze beide familieleden zijn wij er in geslaagd om een redelijk overzicht van het wel en wee van de familie te kunnen samenstellen. Het is echter een moeizame arbeid om dit overzicht tot de gewenste graad van volledigheid te kunnen uitbouwen: daarvoor zal nog veel arbeid nodig zijn en misschien wat geluk.

De veronderstelling is dat de familie uit het gelijknamige dorp Noordeloos afkomstig is - hoewel van deze plaats een prachtig historisch overzicht is verschenen - bestaat er tot nu toe geen enkel bewijs dat inderdaad de familie, die in het laatste kwartaal van de 16e eeuw te Bovenkarspel opduikt als Sijbrant Jacobsz. Noordeloos, schoolmeester en later Notaris te Bovenkarspel, van het gelijknamige dorp afkomstig is.
Merkwaardig is verder dat de op 25 oktober 1594 gedoopte zoon van Sijbrant, Cornelis Sijbnndtsz, later Gemeentesecretaris van Grootebroek werd een voorganger in rechte lijn van onze bekende historicus Pieter Noordeloos, eveneens lange jaren Gemeentesecretaris van Grootebroek.

Wij hopen dat binnen afzienbare tijd een redelijk volledig overzicht van de Westfriese familie Noordeloos, met als uitgangspunt de genoemde Sijbrant, zal kunnen worden gepubliceerd, maar het voorlopig schema levert nog ettelijke moeilijkheden op. Eén van deze moeilijkheden is de zogenaamde Lammert-tak, in de titel van deze bijdrage genoemd. Deze tak staat geheel op zichzelf en is redelijk uitgewerkt omdat de nakomelingen meestal in de omtrek bleven wonen, maar het bijzondere is dat wij met geen mogelijkheid het verband met de grote familie Noordeloos hebben kunnen vaststellen. Ongetwijfeld moet dit verband er wel zijn, want beide groepen wonen in dezelfde streek: Lutjebroek-Hoogkarspel, twee dorpen, tot in de Franse tijd behorende tot de Stede Grootebroek, met daarbij nog Bovenkarspel. Na de Franse tijd is Hoogkarspel één Gemeente geworden evenals BovenkarspeI; Lutjebroek en Grootebroek zijn samengevoegd tot de Gemeente Grootebroek.
In het Gereformeerde trouwboek van Hoogkarspel komt op 28 december 11 voor het huwelijk van Lammert Jacobszn. en Antje Pieters, j.m. en j.d. beide wonende te Hoogkarspel. Een familienaam dragen ze niet, maar alle kinderen, uit dit huwelijk geboren, worden te Hoogkarspel met de naam Noordeloos gedoopt. En dat zijn er in totaal zes, zodat vergissingen vrijwel uitgesloten zijn.

Direct komt de vraag naar voren: was Lammert Jacobszn wel een nakomeling van de oude Sijbrant en zo ja, van wie?
De vader van Lammert was Jacob en nu is er, voor zover bekend, maar één Jacob die in aanmerking komt, nl. Jacob Pietersz. Noordeloos, geboren te Lutjebroek, maar gedoopt te Grootebroek op 26 oktober 1712. Deze Jacob Pietersz was een zoon van Pieter Noordeloos en Jantje Willems Graaf. De naam Lammert komt bij geen der voorouders of aangetrouwden voor. Van Jacob Pieters kennen wij geen huwelijk - waarschijnlijk is hij jong en ongetrouwd overleden. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Lammert een zoon van deze Jacob Noordeloos is. En andere, in aanmerking komende, vaders kennen wij niet. Zodoende komen wij er toe te veronderstellen dat niet de vader, Lammert Jacobszn, de naam Noordeloos droeg maar de moeder, Antje Pieters. Ook Antje Pieters kwam uit Hoogkarspel, maar noch te Hoogkarspel, noch te Lutjebroek (deze plaatsen lopen in elkaar over langs één weg) kunnen wij een aanvaardbare oplossing vinden. Antje Pieters zou een dochter kunnen zijn van Pieter Noordeloos en Jantje Willems Graaf, eerder reeds genoemd, maar in geen der doopboeken van Grootebroek, Lutjebroek of Hoogkarspel komt een Antje voor. Merkwaardig is weer dat in de drie genoemde plaatsen kinderen van Pieter Noordeloos en Jannetje Willems Graaf gedoopt worden. In het lijfrenteregister van Grootebroek worden voor twee kinderen lijfrenten vastgezet - een Antje is er niet bij.

Dit lange verhaal was nodig om aan te geven hoe moeilijk het is voor deze tak een aanvaardbare plaats te zoeken in de stamboom of het familie-overzicht Noordeloos. Wanneer onze lezers een oplossing weten houden wij ons voor kennisname bijzonder aanbevolen.

Omdat dus deze groep Noordeloos tot nu toe geheel zelfstandig is vanaf het huwelijk van Lammert Jacobsz met Antje Pieters - waardoor wij het de Lammert-groep noemen - menen wij goed te doen hier een beknopt overzicht van deze groep te geven.

I.
Lammert Jacobsm van Hoogkarspel
Gehuwd Hoogkarspel 20-12-1744 met Antje Pieters van Hoogkarspel
Kinderen:
Dieuwer, geb. Hk. 19-6-1746 
Pieter, id. 7-8-1748
Cornelis, id. 27-12-1750; zie II,1.
Pieter, id. 19-1-1755
Jacob, id. 17-7-1757; zie II, 2.
Eeltje, id.28-12-1760

II, 1.
Cornelis Lammertsz. Noordeloos, ged. Hk. 27-12-1750; ov. Hk. 16-9-1826.
Gehuwd Hk. 26-1-1772 met Jantje Jans Bakker van Venhuizen
Kinderen:
Lammert, ged. Hk. 22-8-1773
Jan, id. 22-8-1773
Lambertus, id. 17-12-1775; zie III, 1.
Pieter, id. 27-10-1783
Dirk, id. 26-6-1785
Antje, id. 21-7-1786

II, 2.
Jacob Lammertsz. Noordeloos, ged. Hk. 17-7-1757; ov. Hk. 25-10-1826.
Gehuwd Hk. 17-1-1779 met Antje Hendriks, ged. Venhuizen 22-1-1755; ov. Hk. 2-1-1827.
Kinderen:
Antje, ged. Hk. 22- 8-1779
Marijtje, id. 8-11-1780, x Jan Smit
Pietertje, id. 7-3-1723
Lijsbet, id. 13-11-1785, x Cornelis Slot.
Lammert, id. 17- 6-1787, zie III, 2.
Pieter, id. 14-3-1789, zie III, 3a en III, 3b.
Hendrikje, id. 29-7-1792
Cornelis, id. 31-8-1794, zie III, 4a en III, 4b.
Hendrikje, id. 23-2-1799

III, 1.
Lambertus Noordeloos, ged. Hk. 17-12-1775; ov. Hk. 29-11-1858.
Gehuwd Hoogkarspel 28-12-1800 met Maartje Bakker, ged. Hk. 10-10-1779; ov. Hk. 17-1-1846.
Kinderen:
Jantje, ged. Hk. 28-2-1802, x Hendrik Timmerman
Trijntje, id. 3-7-1803
Cornelis, id. 2-12-1804
Wiempje, id. 20-3-1806; ov. Hk. 1-9-1817.
Dirk, id. 11-10-1807
Dirk, id. 4-10-1810; ov. Hk. 10-11-1839.
Jan, id. 8-5-1814; zie IV, 1.
Antje, id. 26-1-1816; ov. Hk. 15-2-1816.

III, 2.
Lammert Noordeloos, ged. Hk. 17-6-1787; ov. Hk. 11-7-1837.
Gehuwd Enkhuizen (voor Burg.) 2-11-1810 met Elizabeth Bos(ch).
Kinderen:
Jacob, geb. Enkh. 11-7-1811; zie IV, 2a en IV, 2b.
Hendrikje, id. 12-3-1815

III, 3a.
Pieter Noordeloos, ged. Hk. 14-3-1789; ov. Enkh. 21-4-1863.
Gehuwd 1e x Enkh. (voor commissarissen) 1-12-1810 met Clasina Reuvers, ged. Enkh. 30-4-1783; ov. Enkh. 10-6-1828.
Kinderen:
Jacob, geb. Enkh.2-10-1811; zie IV, 3.
Hendrik, id. 3-1-1814; ov. Enkh. 23-8-1838
Jan, id. 8-7-1815; zie IV, 4.
Antje, id. 3-8-1817, x Cornelis de Graaf
Aaltje, id. 17-10-1820; ov. Enkh. 10-6-1830

III, 3b.
Pieter Noordeloos, zie III, 3a.
Gehuwd 2e x Enkh. 28-8-1831 met Geertje Spek, ged. Enkh. 11-4-1803; ov. Enkh. 14-11-1862.
Kinderen:
Hendrik, geb. Enkh. 5-1-1832; ov. Enkh. 9-4-1837
Klaas, id. 27-8-1833; zie IV, 5.
Lambertus, id. 24-1-1836; zie IV, 6.

III, 4a.
Cornelis Noordeloos, ged. Enkh. 31-8-1794; ov. Enkh. 18-11-1865.
Gehuwd 1e x Enkh. 9-7-1815 met Geertje de Groot, ged. Enkh. 21-8-1789; ov. Enkh. 6-12-1826.
Kinderen:
Maarten, geb. Enkh. 31-1-1816; ov. Enkh. 5-3-1839.
Antje, id. 23-6-1818, x Cornelis Loots
Jacob, id. 5-10-1820; zie IV, 7.
Jan, id. 1-11-1822; ov. Enkh. 21-1-1824
Janke, id. 3-12-1824

III, 4b.
Cornelis Noordeloos, zie III, 4a.
Gehuwd 2e x Enkh. 22-11-1829 met Aaltje Blok, ged. Enkh. 10-10-1790; ov. Enkh. 10-3-1869.
Kinderen:
Hendrikje, geb. Enkh. 16-10-1830, x Nanning Waning.
Geertrui, id. 28-5-1832; ov. Enkh. 8-9-1834.
Jan, id. 14-8-1836; zie IV, 8.

(wordt vervolgd)


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap