Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 1 » pagina 3-5

De familie Houtkooper

Blijkens de aan mij thans bekende bronnen, leefden in het laatst van 1600 te Noordscharwoude Louris Jacobsz Houtkooper en Jacob Jacobszn. Houtkoper. Daar uit de toevoeging "Jacobsz." blijkt, dat hun beider vader Jacob heette, kan worden aangenomen dat het broers waren en dat hun vader dus waarschijnlijk Jacob Houtkoper zal hebben geheten.
Daar Louris Jacobsz Houtkoper een rechtstreekse voorouder van mij is, zal ik hier de familie Houtkooper beschrijven aan de hand van de gegevens welke ik daarover in de diverse registers en archieven heb kunnen vinden.

I.
Louris Jacobsz Houtkoper was gehuwd met Ariaantje Dirx en volgens het doopboek van Noord-Scharwoude, werden van hen de volgende kinderen gedoopt:
1. Pieter, gedoopt 19-10-1681, overl. 30-5-1735. Trouwde 15-2-1711 te N. Scharw. als jonge man met Aagtje Pieters, jonge dochter van Koedijk, in de ban van Oudkarspel. Kinderen uit dit huwelijk: Louris, gedoopt 23-1-1718; Louris, geb. 26-12-1719; Louris, ged. 17-10-1723, welke vermoedelijk allen jong overleden zijn.
Als vierde kind is bekend Trijntje, ged. 6-10-1726. Zij trouwde ±. 1750 met Adriaan Bregman, officier te Haringkarspel. Zij overleed 17-11-1764 en werd in de kerk te Harenkarspel begraven. Blijkens het grafschrift was zij de huysvrou van Aerien Brugman, wiens lijk vermoedelijk op 17-11-1781 werd aangegeven.
2. Dirk, gedoopt 27-6-1688. Zie hiervoor II.
3. Jacob, ged. 11-6-1690.
4. Jacob, ged. 23-3-1692.
5. Neel, ged. 22-7-1696.
6. Aarjen, ged. 18-12-1697.
7. Jacob, ged. 12-7-1699.

Na het overlijden van Louris Jacobsz. trouwde Ariaantje Dirks 5-12-1717 met Zeeger Ootjers, weduwnaar van Maartje Jans, welke 20-1-1715 overleden was. Zeeger Ootjers overleed 6-3-1726 en werd bij zijn eerste vrouw in de kerk te N.Scharw. begraven. Ariaantje Dirks overleed 15-1-1729.

Ia.
Jacob Jacobsz Houtkoper, vermoedelijk een broer van Louris Jacobsz, Zie I., trouwde 11-2-1691 te N.Scharwoude met Jantje Jans, jonge dochter, beiden van N. Scharw. Zij was een dochter van Jan Jansz Broers.
Jacob Jacobsz. trouwde 12-12-1700 in tweede huwelijk te N.Scharw. met Guurtje Sijmons uit Zuid-Scharwoude.
Kinderen uit het eerste huwelijk gedoopt te Noord-Scharwoude:
1. Neel, gedoopt 14-12-1692.
2. Neel, ged. 20-5-1694. Later gehuwd met Dirk lJffsz. Madderom en wonende te Broek op Langendijk.
3. Jacob, ged. 18-3-1696. Werd ook wel genoemd Jacob Jacobsz. Broer. Trouwde in eerste huwelijk met Anne Jacobs, die in 1752 overleed. Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te N.Scharw.: 9-5-1720 Jantje; 1-12-1721 Antje; 13-6-1723 Antje; 10-12-1724 Neel; 9-6-1726 Jacob en 18-4-1728 Lijsbet. Hij trouwde in tweede huwelijk met Dieuwer Pieters, weduwe uit Broek. Impost trouwen te N.Scharw. 17-3-1753. Hij overleed voorjaar 1763.
4. Maartje, ged. 9-3-1698. Later gehuwd met Gerrit Willemsz. IJskes te Sint Pancras.

II.
Dirk, gedoopt 27-6-1688, trouwde 17-1-1712 als jonge man met Grietje Claas, jonge dochter, beiden van N.Scharw. Hij overleed 24-2-1725. Zij trouwde 9-12-1725 als weduwe met Ootjer Aarjensz, weduwnaar van N. Scharw. Kinderen van Grietje Claas en Dirk Houtkoper:
1. Louris, ged. 31-12-1713, overl. voorjaar 1768.
2. Grietje, ged. 24-10-1717, overl. voorjaar 1782, was gehuwd met Jan Pietersz. Smit, overl. zomer 1791.
3. Claas, ged. 11-1-1722, zie III.

III.
Claas Dirks Houtkooper, trouwde als jonge man met Neeltje Jacobs Vrieskes, jonge dochter, beiden van N.Scharw. Impost trouwen 10-4-1745. Zij overleed voorjaar 1782. Hij was in 1793 nog lidmaat te N.Scharw. Uit dit huwelijk is mij één kind bekend, n.l. Dirk, zie IV.

IV.
Dirk Klaasz Houtkooper, geb. 12-3-1746, was gehuwd met Lijsbeth Arijsd. Heeman. Dit echtpaar vertrok mei 1781 van N.Scharw. naar Bergen. Zij is nog datzelfde jaar overleden, want 25-12-1781 geeft Dirk Houtkooper te Bergen het lijk aan van zijn vrouw Lijsbeth Heeman. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie Dirksz Houtkooper.
2. Maartje, later gehuwd met IJff Brouwer.
3. Grietje. Van haar werd 12-12-1793 een onecht kind gedoopt, genaamd Lijsbeth, geboren in de Bergermeer 17-11-1793. Grietje was later gehuwd met Cornelis Jansz. Oudes, wonende onder het rechtsgebied van de gemeente Alkmaar.

Op 29-5-1784 gaat Dirk Houtkooper als weduwnaar te Bergen in ondertrouw met Aaltje Pieters de Graaff, jonge dochter van Schoorldam, gemeente Warmenhuizen; Zij trouwden 13-6-1784 in de Geref. kerk te Bergen. Aaltje Pieters de Graaff overleed 11-1-1817 te Bergen in de Bergermeer, in de ouderdom van 58 jaar. Haar man was toen landbouwer en is later vermoedelijk weer naar N.Scharw. gegaan, want hij overleed aldaar 29-4-1829. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas, gedoopt te Bergen 26-12-1784. Zijn overlijden werd 4-11-1788 aangegeven te Bergen.
2. Pieter, ged. 28-5-1786. Hij trouwde 19-3-1820 te Bergen met Neeltje Schuit.
3. Louweris, ged. 15-6-1788.
4. Neeltje, ged. 28-3-1790, later gehuwd met Dirk de Lange te Bergen.
5. Aaltje, ged. 26-2-1791.
6. Klaas, geboren 17-2-1794 en gedoopt 23-2-1794, zie V.

V.
Klaas Houtkooper, geb. 17-2-1794 te Bergen en overleden aldaar 13-9-1825, was van beroep landbouwer en trouwde 15-2-1818 te Bergen met Maartje Ort ook wel Orts genoemd, gedoopt 24-1-1790 in de Geref. kerk te De Koog op Texel, dochter van Matthijs Ort, overl. 10-5-1803 op Texel en van Neeltje Joost Breker, overl. 17-3-1794 op Texel. Kind uit dit huwelijk: Arie, geb. 13-5-1821, zie VI.
Na het overlijden van Klaas Houtkooper trouwde Maartje Orts op 4-6-1829 te Bergen met Dirk Lek, geb. 6-2-1799 te Schagen, van beroep boer en wonende te Egmond op den Hoef, weduwnaar van Jannetje van Duin, overl. te Egmond Binnen 25-3-1827. Hij was een zoon van Pieter Lek, overl. 1-7-1802 te Schagen en Antje Dekker, overl. 16-2-1813 te Schagen. Maartje Orts overleed 31-5-1832 te Bergen. Haar man, Dirk Lek, woonde toen nog in de Bergermeer.

VI.
Arie Houtkooper, geb. 13-5-1821, was van beroep veehouder en werd voor de Nationale Militie ingelijfd bij het Regiment Dragonders No. 4. Hij overleed te Bergen 1-9-18135. Hij was 4-5-1845 te Bergen getrouwd met Aagje Kooiman, dochter van Pieter Kooiman en van Maartje de Boer. Bij de geboorte van Aagje Kooiman was verzuimd hiervan aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand, met het gevolg, dat haar naam niet in de registers voorkwam, zodat bij haar huwelijk geen uittreksel uit het geboorteregister kon worden overlegd. In plaats hiervan werd op 19-4-1845 door vier getuigen een verklaring afgelegd voor Mr. Joachim Elisa Nuhout van der Veen, Kantonrechter te Alkmaar, waaruit blijkt, dat de getuigen, welke bevriend waren met de ouders van Aagje Kooiman, nog wisten dat zij 6-4-1816 te Bergen werd geboren. Zij overleed 30-11-1893 te Bergen. Kinderen uit dit huwelijk o.a. Aagtje Houtkooper, geboren 8-1-1859 te Bergen. Zij trouwde 2-6-1881 te Bergen met Jan Otto, geboren 2-2-1855 te Koedijk.

J.P. Geus, Rotterdam.


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap