Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Indices

Indices op uitgaven van Stichting Westfriese Families.

U heeft nog genoeg uit te zoeken... doe daarom geen werk dat al voor u is gedaan!

De heer C. Paarlberg te Den Helder heeft indices samengesteld van alle namen voorkomend in de kwartaalbladen van de eerste 40 jaargangen en de familieboeken die door de stichting zijn uitgegegeven. Het resultaat van dit monnikenwerk is tegen een bescheiden vergoeding beschikbaar voor eenieder.

De indices bevatten enkele tienduizenden persoonsnamen en verwijzen naar de uitgave(n) waar deze in voorkomen. Ook eventueel bekende geboorte-, doop-, overlijdens- en begraafdata zijn opgenomen.

De indices zijn verkrijgbaar bij de samensteller C. Paarlberg te Den Helder, door overmaking van 15 euro (per index) op zijn rekeningnummer 5343816, onder vermelding van een van de volgende codes:
- WF01: index op de eerste 40 jaargangen van het kwartaalblad (inclusief zoekprogramma)
- WG01: index op de familieboeken (indien u reeds beschikt over WF01)
- WG00: idem indien u niet beschikt over WF01 (vanwege het bijgeleverde zoekprogramma)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Cees Paarlberg:

telefoon: 0223-621261 / e-mail: c.paarlberg AT quicknet.nl (vervang AT door @)


© 1954-2019 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap