Westfriese families
Westfriese Families

Artikelen » WFON

Medemblikker magistraten: 1700-1795
(WFON 1992, pagina 94)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 59e bundel, pagina 94-100.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1992.
Auteur: Drs. K. W. J. M. Bossaers.

DRS. K. W.J.M. BOSSAERS

Het is alweer dertig jaar geleden dat P.W. de Lange het eerste van een tweetal artikelen over het stadsbestuur van Medemblik publiceerde 1).
Beide artikelen omvatten de periode tot en met het jaar 1699. Een overzicht van het stadsbestuur in de laatste eeuw van de Republiek ontbrak tot op heden 2).
Onderstaande bijdrage beoogt een aanvulling op beide artikelen te zijn. Na een korte inleiding waarin de geschiedenis van de stad tot en met de achttiende eeuw wordt geschetst, zal eerst het stadsbestuur van Medemblik in de achttiende eeuw worden behandeld. Daarna volgt een bijlage met een chronologisch overzicht van de leden van de vroedschap van Medemblik: 1700-1795.

Medemblik in de achttiende eeuw 3)

Medemblik is een van de oudste nederzettingen van West-Friesland. Al in 899 werd ze vermeld in een lijst van de goederen van de Utrechtse bisschop. Floris V bouwde er na zijn overwinning op de Westfriezen een slot en verleende Medemblik in 1289 stadsrechten.
In het begin van de zestiende eeuw bevond zich de stad in economisch opzicht op een dieptepunt: de handel, die in de Middeleeuwen voor een redelijke bloei had gezorgd, was verloren gegaan en de haven was onbruikbaar geworden. De dijken werden keer op keer door stormen beschadigd. in 1514 telde Medemblik 321 haardsteden (ca. 1900 inwoners). Ook de volgende jaren overkwam de stad enkele rampen. In 1517 werd ze door de Geldersen geplunderd en platgebrand, in 1555 veroorzaakte opnieuw een brand grote schade. Na een korte belegering door de Enkhuizers ging Medemblik in juni 1572 over naar de zijde van de Prins.
In de laatste decennia van de zestiende eeuw brak voor de stad een economische bloeiperiode aan. De handel nam enorm toe en vooral de de vrachtvaart op de oostzee floreerde. In 1599 werd een nieuwe haven aangelegd en in 1632 werden nog twee havens gegraven. In dit tijdvak verkeerde de stad op het hoogtepunt: vrachtvaart naar Oostzee en naar het zuiden (zouthandel), kustvaart en visserij waren de voornaamste middelen van bestaan. Medemblik had in 1632 3983 inwoners.

1) P.W. de Lange - Medemblikker magistraten, 1572-1699, in: Gens Nostra 16 (1961), 59-67. idem - De ontwikkeling van een oligarch
2) Wel is in 1986 een doctoraalscriptie (Rijksuniversiteit Utrecht) verschenen over de periode 1650-1680: K. Kooijman - De regenten van Medemblik tussen 1650 en 1680. Een onderzoek naar de politieke elite in een kleine Hollandse stad.
3) Gegevens ontleend aan: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (1745), deel V, 502-513; De Lange - Regeringsvorm, 120-122, Kooijman - Regenten, 22-25.

Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap