Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Westfriese families
(WFON 1971, pagina 107)

Ons regionaal onderzoek heeft in deze enkele jaren reeds duidelijk aan het licht gebracht dat wij bij velen belangstelling voor het familie-onderzoek hebben bevorderd. Een aantal van ons is lid geworden van de Nederlandse Genealogische Vereniging; enkelen van het Genootschap van Geslacht en Wapenkunde (Ned. Leeuw). Hoewel het te betreuren is dat er meer dan één landelijke vereniging op dit gebied in ons land bestaat biedt het anderzijds een grotere keuze. Maar ongetwijfeld behoeven de verschillende verenigingen elkaar niet in de weg te staan zolang het aantal werkelijke belangstellenden in ons land, die lid zijn van een der genealogische verenigingen, nog slechts een zeer gering deel van onze bevolking uitmaakt. Vooral om deze laatste reden behoeft er ook geen mededinging te bestaan tussen onze Kommissie en de grote, landelijke verenigingen.
Tot nu toe zijn wij er niet in geslaagd het verenigingsleven in onze Kommissie op gang te brengen. Misschien is het niet nodig, mogelijk ongewenst: wie lezingen en dergelijke wil bijwonen kan terecht bij de afdeling Hollands Noorderkwartier van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Alkmaar.
Een aangelegenheid, waarmee ook wij te maken kregen, was of wij ons zouden beperken tot de zuivere genealogie - dus uitsluitend gegevens publiceren van namen, plaatsen en data, hoogstens toegelicht met beroep, of dat wij zo mogelijk de stof aantrekkelijker dienden te maken door allerlei geschiedkundige feiten te vermelden. Die feiten zouden kunnen bestaan uit een handtekening, een afbeelding, maar ook uit een beschrijving van de omgeving waarin de betrokkene woonde.
Ongetwijfeld is de tweede methode de aantrekkelijkste maar deze eist veel meer kennis van de behandelde persoon en de omgeving dan het onderzoek in de gewone bronnen geeft. Het is slechts aan beschikbare familiegegevens mogelijk om tot deze aantrekkelijke stof te komen. Gelukkig is het hier en daar mogelijk gebleken in ruimere kring dergelijke zeer persoonlijke gegevens te verkrijgen. Het is een eigenaardige eigenschap van sommige ouderen dat ze, zogenaamd voor hun kinderen, gegevens van hun voorouders, van zichzelf en van hun leven verzamelen en op schrift stellen. Wanneer het ons gelukt om dergelijke beschrijvingen in handen te krijgen is het mogelijk een stamboom toe te lichten met dergelijke aantrekkelijke gegevens. Ook in de gedrukte literatuur, in oude testamenten, boedelbeschrijvingen en dergelijke komen soms delen voor die op fraaie manier een wat droge stamboom tot een levend geheel kunnen maken.
Zo kan de mens, om wie het immers gaat in de genealogie, geplaatst worden in zijn tijd en in zijn omgeving. Wij beperken ons dan niet tot de genealogie maar de stof wordt er aantrekkelijker door en vooral voor amateurs, als wij zijn, van meer betekenis.

« Vorige pagina


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap