Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Westfriese families
(WFON 1971, pagina 106)

Wij vergeten gewoon onze verwanten, die aan de andere kant van de Oceaan wonen. Vooral als die emigratie vele jaren geleden plaats vond. Bovendien is het zeer moeilijk om goede familiegegevens uit Amerika te verkrijgen: andere namen, gebrek aan goede registratie en nog meer omstandigheden werken dit in de hand.
Er is nog een factor die regionaal onderzoek bevordert boven het onbegrensde onderzoek. Al werkende is ons gebleken dat wij, mensen zeer snel vergeten. Voor elk onderzoek zijn allereerst nodig gegevens van geboorte (of doop), van huwelijk en van overlijden, voor zover ze ter zake dienen. Welnu, steeds blijkt dat velen, zelfs belangstellenden in deze zaken, deze gegevens van hun naaste verwanten niet kunnen zeggen of verkrijgen. Daarom is archiefbezoek noodzakelijk in verreweg de meeste gevallen. Hoe verder van huis, zowel in de breedte als diepte - wij bedoelen thans levende verwanten naast die welke ons voorgingen - hoe moeilijker wordt het en tevens neemt met de nodige moeite de belangstelling af.
Dit pleit voor regionaal onderzoek. Men ziet dan ook dat velen slechts belangstelling hebben voor eigen voorouders. Vooral beginnelingen zijn hiermee tevreden. De kwartierstaat is dan ook de vorm, waarmee vrijwel iedereen de eerste schreden zet op het gebied van het familie-onderzoek; met een groot woord van de genealogie. Maar feitelijk is de kwartierstaat slechts van belang voor de persoon, die als nummer 1 op het formulier wordt genoemd. Nummer 2 is de vader, nummer 3 de moeder; 4 de grootvader van vaderszijde, 5 de grootmoeder van vaderszijde en zo doorgaande.
Heel logisch dus - maar wanneer wij de kwartierstaat nader bekijken blijkt deze geen gegevens te verschaffen over zusters en broers, tantes en ooms, nichten en neven. En geen gegevens of onze ouders een of meermalen gehuwd zijn geweest: hetzelfde van onze grootouders en zo doorgaande. Al spoedig merkt men dan ook dat men aan een kwartierstaat niet voldoende heeft maar feitelijk andersom moet werken. Men kan dit doen door uit te gaan van de oudst bekende grootvader van vaderszijde en te trachten van hem uitgaande alle nakomelingen op te zoeken. Maar evengoed kan men een andere oudste bekend geworden, grootvader of grootmoeder kiezen. Hieruit blijkt wel dat het familie onderzoek net zo omvangrijk kan zijn als men zelf wil; net zo uitgebreid als onze belangstelling het toelaat.
Als men tot deze gedachtengang komt en tracht de ontbrekende gegevens te vinden blijkt steeds dat men veel eenvoudiger plaatselijke en strekelijke gegevens kan verkrijgen dan de onbeperkte - wij noemden als voorbeeld de Amerikaanse gegevens. Ook dit pleit voor regionaal onderzoek.

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap