Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Gerrit Dirkse Spijker, de schoolmeester van Oostwoud 1759-1841
(WFON 1962, pagina 117)

« Vorige pagina | Volgende pagina »

Een openbare bekendmaking zou men nalaten om maar spoedig een 'nominatie' te kunnen opmaken en daaruit een beroep te doen.
Inderdaad kwam de nominatie reeds op 3 november tot stand. De vier candidaten waren inmiddels bij missive verzocht om op 9 november 'hunne gaven hier te laten zien, en horen, en zig aan het gewoon onderzoek te onderwerpen'. Intussen vielen er nog twee af, maar met spoed werden er vervangers op de nominatie geplaatst - waaronder Gerrit Spijker, schoolmeester en voorzanger te Oosterleek. Op 8 maart 1789 was Gerrit Spijker van Twisk naar Oosterleek vertrokken, maar blijkbaar beviel het hem daar slecht. Had hij soms last van 'Melancholia', zoals de Dominé uit Schellnkhout, 'vanwege stilheid des Plaats', of was er een meisje in het spel?
In elk geval, op 9 november zag en hoorde Oostwoud de candidaten, 'hunne kundigheden in rekenen en schrijven vertonende en 's middags voor de Gemeente gelezen Jeremias hoofdstukken 43, 44 en 45, en gezongen de Psalmen 25, 66 en 89, van elk de twee eerste verzen'.
'Waarop tenzelfden dage door de gantsche Vroedschap en Kerkenraad met meerderheid van stemmen beroepen is Gerrit Spijker'. Alles leek dus keurig in orde te zijn, maar op de kerkeraadsvergadering van 15 november bleek er toch een addertje onder het gras verscholen te liggen. Met omhaal van woorden werd medegedeeld, dat op 9 november. tijdens de vergadering van Magistraat en Kerkeraad, een brief was ingeleverd, afkomstig van Claas Spijker, burgemeester van Nibbixwoud. De brief is te mooi om deze hier niet in zijn geheel weer te geven:

"Veel geagtie vrienden, Kerkeraedt en Magiestraat.
Ik hoop van Uw E. welzijn, gelijk wij door des Heeren goedheid zijn bevonden; ik heb de eer UwW. allen dankbaar te zijn, wegens de Nominatie van Gerrit Spijker, maar nog meer dankbaar zouden wij zijn, wanneer wij hoorden, als dat hij met genoegen, en meerderheid van stemmen beroepen wiert.
Dan zouden wij ons verpligten, om vijfhondert Guldens aan den armen tot Oostwoud te maken, zo het geviel dat Gerrit Spijker tot schoolmeester en voorzanger wiert beroepen. Dan zou ik UE. een goede brief bezorgen en bij overlijden van ons beijden de armen van Oostwoud er van zouden kunnen profiteren.
Waarmede ik en mijn vrouw blijve na hartelijke groetenisse niet alleen, maar met toewenscbing na ziel en lichaams-welzijn, UWED, vrindt,
Claas Spijker."

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap